Instruccions per als autors

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comitè científic en funció de la seua originalitat, importància, solidesa metodològica i claredat expositiva.

Els treballs presentats han d’estar escrits en valencià, castellà o anglés, i han d’estar en format word. S’han de seguir les instruccions en el fitxer de plantilla, disponible en format Microsoft Word a
http://www.econval.org/wp-content/uploads/2016/09/econval.docx

Cada comunicació haurà de tindre entre 12 i 25 pàgines (mida A4), que incorporen tots els textos, referències, figures i taules. Aquestes directrius són estrictes, ja que les comunicacions que no s’adherisquen a les directrius (superar el nombre de pàgines, alterar els marges o no utilitzar la plantilla) seran rebutjades sense consideració dels seus mèrits. L’enviament d’una comunicació implica la disposició d’almenys un autor per a inscriure’s, assistir a la conferència i presentar el paper.

EconVal’16 utilitza la plataforma OCS de l’Editorial UPV per a gestionar els enviaments de les comunicacions. Per tal de presentar la comunicació, primer s’ha de crear un compte d’OCS. OCS li proporcionarà una pàgina de presentacions on cada autor pot registrar la seua comunicació i fer els canvis apropiats. El lloc web de presentació és:

http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ECONVAL/ECONVAL16

El comitè organitzador espera per donar-li la benvinguda a tots a un workshop fructífer amb discussions obertes i que promoguen el desenvolupament de l’economia valenciana.

Condicions de participació

Tots els treballs seran sotmesos a una doble avaluació anònima.

Els autors rebran per correu electrònic la informació relativa a l’avaluació del seu treball, així com la decisió del comitè científic respecte a l’acceptació o no del mateix per a la seua presentació al workshop.

Els treballs acceptats com a “comunicació oral” seran presentats per un dels seus autors i seran objecte d’un comentari crític per part d’un relator, per tal de fomentar el debat, la millora i la construcció científica de qualitat.

El nombre màxim de treballs que seran admesos per un mateix autor serà de tres.

Com és habitual, l’acceptació d’un treball implica la inscripció i presència al Congrés, almenys, un dels autors per a la presentació del treball. Quan el nombre de coautors excedisca de tres, la inscripció serà obligatòria per al 50% dels signants.