Característiques

D’acord amb els estàndards científics generalment acceptats, el Comité Científic format per la Fundació Nexe i la Universitat Politècnica de València avaluarà de forma anònima tots els treballs remesos al workshop. Així, abans de ser acceptats, els manuscrits seran avaluats per dos especialistes en l’àrea a la que siga assignat el treball. Els avaluadors realitzaran una revisió constructiva (incloent suggeriments de millora) i recomanaran (o no) la seua presentació oral a les diferents sessions paral·leles. Els treballs seran agrupats en funció de la seua temàtica.

Així mateix, tots els treballs acceptats també rebran una crítica constructiva pública. Si el treball és acceptat per a ser presentat com una comunicació oral, aquesta crítica serà realitzada per un relator triat per aquesta tasca.

El desenvolupament del congrés s’estructura de la següent forma:

  • Sessions plenàries: s’impartiran 2 conferències a càrrec de dos acadèmics de reconegut prestigi internacional dins del marc dels continguts clau que vol desenvolupar el workshop: clústers industrials i finançament.

  • Sessions paral·leles: les presentacions orals dels treballs de recerca s’organitzaran per àrees temàtiques en les diferents sales. Cada treball tindrà assignat un comentarista, la qual cosa garantirà una adequada retroalimentació del mateix. Es presentaran entre tres i cinc treballs per sessió.

  • Taules professionals: Més enllà del debat acadèmic, el workshop també persegueix conèixer i presentar els posicionament i experiències dels actors principals del nostre ecosistema empresarial: els empresaris. Per aconseguir-ho s’organitzaran dos taules redones d’experiències amb empresaris i responsables governamentals de la Generalitat Valenciana.